Adatvédelem

Tájékoztatás személyes adatok adatfeldolgozó részére történő továbbításáról ide kattintva informálódhat

________________

TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

A promóciókra és a Pontgyűjtő Programra vonatkozóan

Tisztelt Ügyfelünk!
A CSL Plasma Kft. (címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-09-193476) az alábbiakban tájékoztatja Önt a promóciós célú és a Pontgyűjtő Programhoz kapcsolódó Személyes Adatai kezeléséről :
Alapvető Tájékoztatás az Adatvédelemről
Az alábbi tájékoztató a CSL Plasma Kft. adatkezelési feltételeit tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva foglalja össze.
Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselője CSL Plasma Kft. (“mi”, “plazmacentrum”, 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em., E-mail: iroda@cslplasma.com; Telefonszám: +36 1 244 8217); Adatvédelmi tisztviselő: privacy@cslbehring.com;>

Adatkezelési célok és jogalapok Az Ön, mint érintett Személyes Adatait – az Ön írásbeli hozzájárulása alapján – az alábbi célokból kezeljük:
(1) időszakos promóciós kampányokban, nyereményjátékokban történő részvétel és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás;
(2) Pontgyűjtő Programban történő részvétel és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás
(3) Donorszervezés és ezzel kapcsolatos tájékoztatás
Az Ön, mint érintett Személyes Adatait – a promócióban foglaltak teljesítése és a vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében- az alábbi célokból kezeljük:
(4) Promóciós ajándékok, nyeremények átvétele és adóügyi, számviteli nyilvántartása
Adattovábbítás címzettje(i) Az Ön Személyes Adataihoz a plazmacentrum promóciós tevékenységével foglalkozó munkatársai és szolgáltatóink férnek hozzá, akik a fent jelzett tevékenységeinkben támogatnak minket, és amelyek vonatkozásában megfelelő garanciákat léptettünk életbe, hogy megőrizzük az Ön adatai biztonságát.
Jogok Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását – akár külön-külön is – bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön ezt meghaladóan gyakorolhatja a Személyes Adataihoz való hozzáférés, Személyes Adatai helyesbítésének és törlésének jogát, amelyről további információt a részletes adatkezelési tájékoztatóban talál.

Kiegészítő tájékoztatás További információért olvassa el a CSL Plasma Kft tevékenységének bemutatását és a csatolt Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat.

ÉRINTETTI HOZZÁJÁRULÁSOK
Alulírott kijelentem, hogy a Promóciókra és a Pontgyűjtő Programra vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót kézhez kaptam, elolvastam, teljes mértékben megértettem és az alábbi adatkezelésekhez adok önkéntes hozzájárulást (kérjük a megfelelő rubrika megjelölését):

PROMÓCIÓS CÉLÚ ADATKEZELÉS
Igen, hozzájárulok, hogy a CSL Plasma Kft promóciós célból, a Promócióban történő részvétel, kapcsolattartás céljából kezelje a tájékoztatóban megjelölt és önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adataimat.
Igen □ Nem □

PONTGYŰJTŐ PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
Igen, hozzájárulok, hogy a CSL Plasma Kft a Pontgyűjtő Programjában történő részvétel, kapcsolattartás céljából kezelje a tájékoztatóban megjelölt és önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adataimat.
Igen □ Nem □

DONORSZERVEZÉS
Igen, hozzájárulok, hogy donorszervezés céljából a jövőben a CSL Plasma Kft megkeressen a Teljes Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint a következő csatornák útján:
□telefon, □SMS, □Facebook/Messenger, □e-mail útján vagy □ postai úton □ valamennyi itt szereplő csatorna útján

□ nem járulok hozzá

NYEREMÉNYÁTVÉTEL
Igen, hozzájárulok, hogy amennyiben nyereményre vagyok jogosult, úgy a nyereményem átvételének dokumentálása és nyilvánosságra hozatala céljából a jövőben a CSL Plasma Kft a Teljes Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint nevemet, képmásomat és/vagy Facebook profilom nyilvános adatait saját weboldalán és/vagy közösségi média felületein (elsősorban: Facebook oldal) közzétegye:
Igen □ Nem □

Kifejezett adatkezelési hozzájárulásaimat a fent jelzettek szerint és aláírásommal adom meg. Tudomásul vettem, hogy a hozzájárulásom megadása önkéntes és az bármikor visszavonható. Bármely hozzájárulásom visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Hely és dátum: :……………………………………………..

Név: ……………………………………………………………………..

Cím* ……………………………………………………………………..

Aláírás: ……………………………………………………………………………………..

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Ki az adatkezelő?

Az Ön személyes adatainak kezelője a CSL Plasma Kft. (“mi” vagy “CSL PLASMA” vagy “plazmacentrum”, 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em., E-mail: iroda@cslplasma.com; Telefonszám: +36 1 244 8217). A jelen Teljes Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban “Tájékoztató”) az Ön személyes adatai (továbbiakban “Személyes Adatok”) kezelésére terjed ki az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény”) hatálya alatt.

A Magyarországon és külföldön gyűjtött plazmából a CSL Plasma Kft-vel kapcsolatban álló gyógyszergyár magas technológiai színvonalú, életmentő gyógyszerkészítményeket állít elő, amelyeket Magyarországon is forgalmaznak, ezáltal is elősegítve a magyar betegek ellátását.

A CSL Plasma Kft, mint az egészségügyi hatóságok által engedélyezett egészségügyi szolgáltató, emberi plazma gyűjtését, vizsgálatát, feldolgozását és tárolását végzi. A CSL Plasma tevékenységének népszerűsítése, ismertségének fokozása a donorok körében és a donáció elősegítése céljából promóciós tevékenységet folytat. A Promóciós tevékenység keretében időszakos kampányokat valamint Pontgyűjtő Programot szervez, amelyek keretében ajándékok és nyeremények kerülnek kiosztásra. A promóciókban történő részvételhez szükséges az bizonyos személyes adatainak megadása.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, kezelt adatok és hozzáférő személyek köre

Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama és az adatokhoz hozzáférő személyek köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Kezelt adatok köre Meddig kezelik az adatokat Adatokhoz hozzáférő személyek köre

1. Promóciós kampányban történő részvétel
Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja alapján. Az Ön azonosítása és az Önnel való kapcsolattartás céljából:
a) név
b) e-mail cím
c) lakcím
d) telefonszám
e) Facebook profilon nyilvánosan elérhető adatok

Az adatok megadása önkéntes. Ha nem adja meg az adatokat, úgy nem leszünk képesek az adatkezelés céljának teljesítésére és Ön a Promócióban nem tud résztvenni. Az Ön személyes adatait a CSL Plasma legfeljebb a Promóció lezárultáig őrzi meg. Az Ön Személyes Adataihoz kizárólag a plazmacentrum promócióval foglalkozó munkatársai és a CSL PLASMA megbízása alapján eljáró alább megnevezett marketing ügynökség (Lebonyolító) és a Lebonyolító alábbi 3. pontban megjelölt módon elérhető adatkezelési tájékoztatójában megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá.

2. Pontgyűjtő Programban történő részvétel
Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja alapján Az Ön azonosítása és az Önnel való kapcsolattartás céljából:
a) Résztvevő neve a személyi azonosító okmányának megfelelően
b) Résztvevő születési dátuma
c) Résztvevő magyarországi lakcíme vagy tartózkodási helye (amely nem lehet postafiók vagy szálláshelyszolgáltató címe)
d) Résztvevő e-mail címe
e) Résztvevő mobiltelefonszáma

Az adatok megadása önkéntes. Ha nem adja meg az adatokat, úgy nem leszünk képesek az adatkezelés céljának teljesítésére és Ön a Promócióban nem tud résztvenni. Az Ön személyes adatait a CSL Plasma addig őrzi meg, amíg a Pontgyűjtő Programban részt vesz. Az Ön Személyes Adataihoz kizárólag a plazmacentrum promócióval foglalkozó munkatársai és a CSL PLASMA megbízása alapján eljáró alább megnevezett marketing ügynökség (Lebonyolító) és a Lebonyolító alábbi 3. pontban megjelölt módon elérhető adatkezelési tájékoztatójában megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá.

3. Donorszervezés: a CSL PLASMA az emberi plazma és vér gyűjtésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtása érdekében, valamint véradásszervezés, donortoborzás céljából kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást kezdeményezhet Önnel postai, telefonos és elektronikus úton.
Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja alapján Az Ön alábbi adatai
a) név
b) e-mail cím
c) lakcím
d) telefonszám
e) Facebook profilon nyilvánosan elérhető adatok

Az adatok megadása önkéntes. Ha az adatokat nem adja meg, úgy nem leszünk képesek emberi plazma és vér gyűjtésével kapcsolatos tájékoztatás nyújtására Ön részére. Az Ön Személyes Adatai az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre, de legkésőbb a velünk való utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig. Az Ön Személyes Adataihoz kizárólag a plazmacentrum promócióval foglalkozó munkatársai és a CSL PLASMA megbízása alapján eljáró alább megnevezett marketing ügynökség (Lebonyolító) és a Lebonyolító alábbi 3. pontban megjelölt módon elérhető adatkezelési tájékoztatójában megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá.

4. Promóciós ajándékok, nyeremények átvétele és adóügyi, számviteli nyilvántartása Az ajándékok, nyeremények számviteli és adóügyi adminisztrációjára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek c) pontja alapján – A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény (Számviteli tv.) 169.§, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art) Az Ön alábbi adatai

(a) név;
(b) lakcíme
(c) adószám. Számviteli tv. alapján 8 évig, valamint az Art. -ben meghatározott elévülési ideig Az Ön Személyes Adataihoz kizárólag a plazmacentrum munkatársai, a CSL Plasma Kft. számvitellel foglalkozó munkatársai, valamint az alábbi megnevezett, a CSL Plasma Kft. megbízásából eljáró könyvelési szolgáltató mint adatfeldolgozó fér hozzá

5. Promóciós ajándékok, nyeremények átvételének nyilvánoságra hozatala Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek a) pontja alapján Az Ön alábbi adatai:
a) név
b) képmás
c) Facebook profilon nyilvánosan elérhető adatok

Az adatok megadása önkéntes. Ha az adatokat nem adja meg, úgy a nyertessel való közvetlen kapcsolatfelvétel sikertelensége esetén a nyertest más módon nem tudjuk értesíteni nyereményre való jogosultságáról. Az Ön Személyes Adatai az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kerülnek kezelésre, de legkésőbb a nyeremény átvételétől számított 5 évig. Az Ön Személyes Adatait hozzájárulása alapján a CSL PLASMA weboldalán és Facebook oldalán nyilvánosságra hozzuk, ahhoz ezen oldalak látogatói férnek hozzá

3. Ki férhet hozzá az adatokhoz?

Az Ön Személyes Adataihoz kizárólag a plazmacentrum promócióval foglalkozó dolgozói és adatvédelmi tisztviselője, továbbá a promóciók lebonyolításában részt vevő Marketing Store Kft. (6725 Szeged, Hópárduc u. 22. földszint 3.; Adószám: 14933295-2-06; Cégjegyzékszám: 06 -09- 014562; e-mail cím: info@marketingstore.hu továbbiakban: Lebonyolító.) fér hozzá. A Lebonyolító adatkezelésére a saját adatkezelési tájékoztatása irányadó, amely a következő oldalon hozzáférhető: http://www.marketingstore.hu/media/download/marketing-store-adatkezelesi-tajekoztato.pdf. Továbbá a CSL Plasma Kft. megbízott könyvelési szolgáltatója, a MEMOLUX Szervező Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1113 Budapest, Karolina út 65.; Adószám: 10268825-2-43; Cégjegyzékszám: 01-09-063111) fér hozzá. Ezek a személyek kizárólag a feladatuk ellátása érdekében és keretében férhetnek hozzá az Ön Személyes Adataihoz.

A Lebonyolító adatfeldolgozóként a fenti adatkezelési tájékoztatójában megjelölt és időről időre változó szervezeteket veszi igénybe, amelyek jelen tájékoztatóban megjelölt Személyes Adatok kezelése vonatkozásában hoszting és egyéb támogató szolgáltatásokat nyújtanak. A Pontgyűjtő Program webes felületét a Lebonyolító megbízásából a Color Card Informatika Kft. (8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3. em. 23.; Adószám: 11740188-2-07; Cégjegyzékszám: 07-09-017828) üzemelteti, melynek saját adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon hozzáférhető: https://www.web2points.com/adatkezelesi-tajekoztato/.

4. Milyen adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazunk?

Minden szükséges intézkedést megteszünk a kezelt Személyes Adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülése elleni védelméért.

5. Mely jogok illetik meg Önt?

Az irányadó jogszabályokban foglaltak (azaz a GDPR) szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:
(i) Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy Személyes Adatai kezelése folyamatban van-e, és ha amennyiben folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy Személyes Adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáféréshez való jog többek között kiterjed az adatkezelés céljaira, a kezelt Személyes Adatok kategóriáira, és azon címzettekre vagy a címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes Adatokat közölték vagy közölni fogják.
Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső Személyes Adatairól. Amennyiben további másolatokat kér, adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
(ii) Helyesbítéshez való jog: Jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan Személyes Adatokat. Az adatkezelés céljától függően, Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos Személyes Adatok kiegészítését, beleértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
(iii) Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó Személyes Adatok törlését.
(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Jogosult arra, hogy kérje a Személyes Adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
(v) Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat rendszerezett, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen Személyes Adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
(vi) Tiltakozáshoz való jog:
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a Személyes Adatai általunk történő kezelése ellen, mely esetben megkövetelhető tőlünk, hogy tovább már ne kezeljük az Ön Személyes Adatait. Amennyiben Önt tiltakozáshoz való jog megilleti, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön Személyes Adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ezen jog gyakorlása költségekkel nem jár.

(vii) Panaszjog: Panasza esetén továbbá Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye vagy a GDPR rendelkezéseinek feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat.

6. Kapcsolat:

Az Önt megillető jogokat (5. pont (i) – (vi)) úgy gyakorolhatja, hogy Ön közvetlenül kapcsolatba lép az adatkezelő CSL Plasma Kft.-vel annak elérhetőségei útján:

CSL Plasma Kft., címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em.
E-mail: iroda@cslplasma.com
Telefonszám: +36 1 244 8217,

Ezzel kapcsolatosan az adatkezelő kérheti Önt, hogy Ön a jogai gyakorlását megelőzően azonosítsa magát.

A CSL Plasma Kft adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki, akinek az elérhetősége: privacy@cslbehring.com

Budapest, 2020. október 15.