CSL Plasma Vidor Fesztivál játékszabályzat

CSL Plazma nyereményjáték

 

JÁTÉKSZABÁLYZAT:

Részvételi feltételek:

Szervező és lebonyolító: CSL Plasma Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 7. 2 em továbbiakban: Szervező).

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86926

A CSL Plasma Kft. nyereményjátékot hirdet meg a nyíregyházi VIDOR fesztivál ideje alatt.

A nyereményjátékban résztvevők a részvétellel, a kitöltött szórólap gyűjtőhelyre történő bedobásával minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az abban foglaltakat.

1. Résztvevők

A nyereményjátékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, 18. életévet betöltött, cselekvőképes, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett feltételeket vagy adatkezelési hozzájárulásokat a nyereményjáték időtartama alatt, vagy az eredményhirdetést megelőzően visszavonja, vagy jogszabályba ütköző módon vesz részt a nyereményjáték (pl. nem saját recept beküldése). A kizárásról a Szervező nem értesíti a Játékost.

2. A nyereményjáték lebonyolítása

A következőkben részletezett módon kitöltött és leadott szórólapok kitöltői közül a fesztivál ideje alatt, 2017. augusztus 28-án, 2017. augusztus 31-én valamint 2017. szeptember 4-én  19:30 órakor nyertest sorsolunk.

A VIDOR fesztivál időtartama alatt a CSL Plasma hostessei a fesztivál területén CSL Plasma szórólapokat osztanak szét a fesztivál résztvevői között. Minden szórólap tartalmaz egy, a Játékosnak a nyereményjátékban való részvételhez szükséges, személyes adatok megadására szolgáló részt.

A nyereményjátékban való részvételhez a következő adatok megadása szükséges:

            1. A Játékos neve,

            2. A Játékos telefonos elérhetősége,

            3. A Játékos e-mail címe,

            4. A Játékos tartózkodási helyének irányítószáma.

A szórólapot, annak adatokkal való kitöltése után a Játékosnak a Korzó Bevásárló Centrumban található, CSL Plasma centrumban elhelyezett gyűjtőedénybe szükséges eljuttatnia.

A szórólapon a megjelölt adatok közül feltétlenül szükséges feltüntetni a Játékos nevét, és telefonszámát, ennek hiányában a leadott szórólap érvénytelen, azt a Szervezőnek a sorsolásnál nem áll módjában elfogadni.

A Játékos a nyereményjátékban való részvételre a kitöltött szórólap leadásával válik jogosulttá.

Egy szórólapon kizárólag egy Játékos tüntethető fel.

Egy Játékos egy kitöltött szórólappal vehet részt a játékban.

A nyereményjátékban való részvétel ingyenes.

A sorsolás:

A VIDOR fesztivál ideje alatt, 2017. augusztus 28-án, 2017. augusztus 31-én valamint 2017. szeptember 4-én  19:30 órakor, a CSL Plasma centrumban, nyilvánosan  nyertest sorsolunk az adott napig leadott szórólapok kitöltői közül. A nyertesek 25.000,-Ft összegű vásárlási utalványban részesülnek. A sorsolást követően a Szervező a nyertessel az általa megadott elérhetőségek valamelyikén veszi fel a kapcsolatot a nyeremény átvételének lebonyolítása céljából.

A Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel szavatosságot és kötelezettséget vállal arra, hogy a nyereményjáték lebonyolítása során együttműködik a Szervezővel, és beleegyezését adja, hogy a Szervező a nyereményjáték lebonyolítását dokumentálja, arról kép- és hangfelvételt készítsen, és a felvételt nyilvánosságra hozza.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kellő számú Játékos hiányában (minimum 15 fő jelentkezése szükséges) a nyereményjátékot érdeklődés hiányában eredménytelenül lezárja.

3. A nyeremény

A nyeremény másra át nem ruházható.

A nyereményjátékban történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a nyereményjáték ideje alatt visszavonja.

Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 5 nap időn belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

4. Adatkezelés

Az adatkezelés célja: a hozzájárulást adó Játékos (a továbbiakban: adatalany, érintett), valamint adatkezelő közötti kapcsolat fenntartása, a felek közötti kommunikáció biztosítása, adatalany részére a nyereményjátékkal illetve a Szervező (a továbbiakban: adatkezelő) tevékenységével kapcsolatosan marketing anyagok (reklámlevelek, prospektusok) küldése emailen vagy postai úton levélben.

Adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás és azok kezeléséhez való hozzájárulás önkéntes, annak kötelező megtételét, teljesítését jogszabály, illetőleg felek közötti szerződés nem írja elő. Az adatkezelés jogalapja az adatalany hozzájárulása. Az adatkezelés részletes szabályait a 2011. évi CXII. tv. (Info tv.) szabályozza.

Adatkezelő adatkezelési tevékenységére vonatkozóan az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján bejelentéssel élt, a 2011. évi CXII. tv. által előírt bejelentést megtette.

Adatkezelő tájékoztatja, hogy az általa kezelt adatok kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatos, illetve adatkezelő tevékenységének a Játékos számára történő népszerűsítésével kapcsolatos célra kerülnek felhasználásra, azokat adatkezelő jogosulatlan, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, és az adatkezelési cél, avagy a nyilatkozat visszavonása esetén azok megsemmisítésre kerülnek.

Érintett jogosult az adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérni és kapni, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, felvilágosítást kérni, illetőleg az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszát előterjeszteni, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásbeli nyilatkozattal visszavonni.

Abban az esetben, amennyiben az adatalany az adatkezeléshez a hozzájárulását megadta, úgy adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében és a fentebb írt rendelkezések megtartása mellett használja, tartja nyilván az adatalany adatait.

Adatkezeléssel kapcsolatos további tájékoztatás:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő adattalujdonos kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A fenti tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – az Infotv.  14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5. Vegyes rendelkezések

A Játékos a részvétellel hozzájárul, hogy a nyereményjáték során a Szervező által készített kép- és hangfelvételeket a Szervező a www.plazmadonor.hu weboldalon, valamint a Szervező többi internetes csatornáján (youtube csatorna, Facebook oldal, stb.) nyilvánosan közzétegye, és a Játékos képmását, mint személyes adatot a hozzájárulás visszavonásáig kezelje.

A nyertes Játékos adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Szervező a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrzi.

A nyereményjátékon történő részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési céllal a megadott elérhetőségein megkeresse. A Játékos ezen hozzájárulását az elektronikus levél alján található link útján vagy az iroda@cslplasma.hu email címen vagy írásban postai úton a 1037Budapest, Montevideo u.7. II. emelet postai címen vonhatja vissza.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a nyereményjáték során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, azonban a nyeremény átadását megelőzően a Játékos személyazonosságát a Szervező ellenőrzi. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékost terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékon való részvétel során, a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten lemond nyereményjáték lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.