Facebook nyereményjáték szabályzat

Facebook nyereményjáték szabályzat

________________
JÁTÉKSZABÁLYZAT – „Nyerj egyedi CSL vászontáskát!”

1. Részvételi feltételek:

1.1 A nyereményjáték elnevezése: „Nyerj egyedi CSL vászontáskát!” (továbbiakban: Játék).

1.2 A Játék szervezője és adatkezelője:
CSL Plasma Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 7. 2. emelet; Adószám: 24992914241; Cégjegyzékszám: 01 09 193476; e-mail cím: iroda@cslplasma.com, telefonszám: 06-1-244-8217 továbbiakban: Szervező).

1.3 A Játékban résztvevő CSL Plasma centrumok:
· CSL Plasma Miskolc – 3525 Miskolc, Széchenyi István út 35.
· CSL Plasma Nyíregyháza – 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1.
· CSL Plasma Debrecen – 4029 Debrecen, Csapó utca 42.

1.4 A Promóció lebonyolításában részt vesz a Marketing Store Kft. (6722 Szeged, Gogol utca 9.; Adószám: 14933295-2-06; Cégjegyzékszám: 06 -09- 014562; e-mail cím: info@marketingstore.hu továbbiakban: Lebonyolító.)

2. A Játék időtartama:
2022. augusztus 16-23.
A Szervező a Játékot bármikor indoklás és előzetes értesítés nélkül módosíthatja, felfüggesztheti, vagy visszavonhatja.

3. Résztvevők
3.1 A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy, aki
– Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és
– a Szervező donornyilvántartásában szerepel aktív státusszal, tehát az elmúlt fél évben legalább egyszer sikeresen donált,

– megfelel a jelen szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek. (továbbiakban: Játékos).

3.2 A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

4. A Játék menete
2022. augusztus 16. és 23. között a CSL Plasma Kft. Facebook oldalain egy feladványt teszünk ki. Az a Játékos, aki helyes választ ad, részt vesz a sorsoláson.

CSL Plasma Facebook oldalak:
Debrecen: www.facebook.com/debrecenplazmacsl
Nyíregyháza: www.facebook.com/nyiregyhazaplazma
Miskolc: www.facebook.com/miskolcplazma

Sorsolás: 2022. augusztus 24.

Sorsolás módja gépi módszerrel: https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion

5. Nyeremény
5.1 CSL Plasma Kft. által, a „Nyerj egyedi CSL vászontáskát!” Játék során, a jelen szabályzat alapján a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra.
Debrecen: 3 db egyedi CSL-es vászontáska
Miskolc: 3 db egyedi CSL-es vászontáska
Nyíregyháza: 3 db egyedi CSL-es vászontáska
5.2 A CSL Plasma Kft. a nyeremények változtatási jogát fenntartja.
5.3 A Szervező a Játékosnak az adott plazmacentrumban, a jóváhagyás után azonnal átadja a nyereményt.
5.4 A Játékos a Játékban történő részvétellel szavatosságot és kötelezettséget vállal arra, hogy a nyereményjáték lebonyolítása során együttműködik a Szervezővel, és beleegyezését adja, hogy a Szervező a Játék lebonyolítását, a nyereményátadást dokumentálja, arról kép- és hangfelvételt készítsen, és a felvételt nyilvánosságra hozza.
5.5 A nyeremény másra át nem ruházható.
5.6 A nyereményjátékban történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a nyereményjáték ideje alatt visszavonja.
5.7 A Játékos nyereménye átvételére csak személyesen, és kizárólag abban a CSL Plasma centrumban jogosult, ahol regisztrálva van.
5.8 Amennyiben a nyertes a Játék időtartama alatt a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

6. Felelősségkorlátozás
A Szervezőt nem terheli felelősség a Játékosok által megadott jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a Játékosok, a Játékkal kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszközben vagy programban, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, hiányosságáért. Ha a Játék a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Játék adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Játékot. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a Játékból bármely olyan személyt, aki megszegte a Játék‐ és adatkezelési szabályzatban foglaltakat vagy bármely módon veszélyezteti a Szervező tevékenységét és működését.

7. Adózás
A nyeremények esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

8. Adatkezelés
Adatkezelő, adatfeldolgozó
A Nyereményjáték során a Játékosok személyes adatainak kezelését a Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatos, illetve Szervező tevékenységének a Játékosok számára történő népszerűsítésével kapcsolatos célra kerülnek felhasználásra, azokat jogosulatlan, harmadik személy részére nem teszik hozzáférhetővé.
A Lebonyolító saját adatkezelési szabályzata elérhető az alábbi linken: http://www.marketingstore.hu/media/download/marketing-store-adatkezelesi-tajekoztato.pdf
A Facebook adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Nyeremény átvétele
A nyeremény átvételét igazoló átvételi elismervényben rögzítésre kerül a Játékos neve, lakcíme és adóazonosító jele, mely a Szervező adóügyi, számviteli adminisztrációs jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.
Adatkezelés időtartama
A Játékosok nyereményeinek adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény) Szervező a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrzi.
További tájékoztatás
Az Játékos érintetti jogait, a kapcsolatfelvételi és panasz bejelentési lehetőségeket és a személyes adatok kezelésének további részleteit a Szervező teljes Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely elérhető a Szervező alábbi linken:

Adatvédelem

9. Vegyes rendelkezések
A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja a hivatalos Játék‐ és adatkezelési szabályzatot.

Budapest, 2022. augusztus 16.