„Nyerj vásárlási utalványt a CSL Plasmával!” promóciós játék Játékszabályzat

 A játék szervezője

A „Nyerj vásárlási utalványt a CSL Plasmával” elnevezésű promóciós játék (a továbbiakban: a Játék) szervezője a CSL Plasma Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-193476; a továbbiakban: CSL Plasma Kft. vagy Szervező), mint a www.cslplasma.hu és a www.plazmadonor.hu domain alatt elérhető szolgáltatás üzemeltetője.

A szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86926

 1. A Játék leírása

Azon személyek, akik a Szervező https://www.facebook.com/nyiregyhazaplazma/ CSL Plasma Nyíregyháza, vagy a https://www.facebook.com/miskolcplazma/ CSL Plasma Miskolc, vagy a https://www.facebook.com/debrecenplazmacsl/ CSL Plasma Debrecen Facebook oldalán (a továbbiakban: „Szervező Facebook oldala”) a Szervező által feltett kérdésre kommentben helyesen válaszolnak a jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) szerinti, 2018. április 23. napján 14 óra 00 perctől 2018. április 27. napján 23 óra 59 percig terjedő regisztrációs időszak (a továbbiakban: „Regisztrációs Időszak”) alatt a Játékra, sorsoláson vesznek részt, amelynek keretében a Játékszabályzat 5. pontjában meghatározott nyeremény kerül kisorsolásra. A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

A nyeremény átvétele minden esetben az adott Facebook oldalhoz tartozó centrumban történik.

 1. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban kizárólag az a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, cselekvőképes, 18. életévét betöltött természetes személy magyar állampolgár vehet részt, akivel szemben nem áll fenn a Játékszabályzat jelen pontjában meghatározott kizáró ok (a továbbiakban: „Játékos”), aktív Facebook-profillal rendelkezik és a Játék Regisztrációs Időszaka alatt a Szervező „CSL Plasma Nyíregyháza vagy Miskolc vagy Debrecen” nevű Facebook oldalán feltett kérdésre kommentben helyesen válaszol, valamint elfogadja a Játékszabályzat feltételeit és hozzájárul a személyes adatainak a Játékszabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban: „Részvételi Feltételek”).

A Szervező a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesülése céljából jogosult megvizsgálni a Játékosok által megadott adatok valóságtartalmát és a Játékosok Részvételi Feltételeknek való megfelelését. Amennyiben a Szervező megállapítása szerint az adott Játékos a Játék időtartama alatt vagy azt követően bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy jogosult az érintett Játékost a Játékból kizárni. A kizárásról a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, értékesítési partnerei és reklámügynökségei, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 1. A Játékra történő Regisztráció

A Játékos a CSL Plasma Nyíregyháza/Miskolc/Debrecen Facebook oldalán feltett kérdésre a poszt alá történő helyes válasz elküldésével regisztrál a Játékra.

Az adatok esetleges változásából eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, különösen a Játékossal való kapcsolatfelvételt ellehetetlenítő vagy azt számottevően megnehezítő akadályokért (így különösen, de nem kizárólagosan a Facebook-profil, megadott e-mail cím vagy telefonszám törlése, felfüggesztése vagy egyéb okból való elérhetetlensége) a Szervező nem felel. Az a Játékos, aki valótlan adatot adott meg, automatikusan kizárásra kerül a Játékból és így a sorsoláson való részvételből. Az ilyen Játékos nyereményre nem válhat jogosulttá.

Egy játékos kizárólag egy alkalommal kerül regisztrálásra és egyszeres eséllyel vesz részt a sorsoláson, függetlenül attól, hogy a Regisztrációs Időszak alatt ténylegesen hány kommentelésre került sor az adott Játékos részéről.

 1. Nyeremény

A Játékban összesen 10-10 db 2000 Ft értékű Tesco vásárlási utalvány kerül kisorsolásra Miskolcon és Debrecenben/ 10 db 2000 Ft értékű Korzó vásárlási utalvány kerül kisorsolásra Nyíregyházán (továbbiakban: Nyeremény) amely másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A Játék során egy Játékos legfeljebb 1 (egy) darab Nyereményre lehet jogosult.

 1. A Játék időtartama, Regisztrációs Időszak, Sorsolás

A Játék Időtartama a Regisztrációs Időszak kezdetétől a sorsolás lezárultáig tart. A Regisztrációs Időszak 2018. április 23. 14.00 perctől 2018. április 27-én 23 óra 59 percig tart. A sorsolás időpontja 2018. április 30. A sorsolás nem nyilvános.

 1. A Sorsolás lebonyolítása

A Szervező a Részvételi Feltételeknek megfelelő, a feltett kérdésre helyesen válaszoló Játékosok közül 2018. április 30. napján sorsolja ki a Nyereményre jogosult Játékosokat. A sorsolás akképpen történik, hogy a Szervező a sorsolás lebonyolítására megbízza a Be Social Kft.-t, amely társaság a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás során a BeSocial Facebook applikáció segítségével állapítja meg a nyerteseket. A Be Social Kft. és a BeSocial Facebook applikáció működésére a Be Social Kft. működési és felhasználási feltételei vonatkoznak. A véletlenszerű sorsolás lebonyolításáért a Be Social Kft. felel, a véletlenszerűség elvének megsértéséért a Szervező felelősséget nem vállal.

Szervező a Nyeremény tekintetében továbbá összesen 10 db tartaléknyertes Játékost sorsol ki, akik a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Játékos Regisztrációja bármely okból érvénytelen vagy a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, vagy a Nyereményt a rendelkezésére álló időtartamon belül nem veszi át.

 1. A Nyeremény átvétele

Szervező a nyertes Játékosokat legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül értesíti a Játékos Facebook oldalán keresztül üzenet által (”Értesítés”).

A nyertes Játékos az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül köteles a nyiregyhaza@cslplasma.com , miskolc@cslplasma.com, debrecen@cslplasma.com e-mail címre, vagy a CSL Plasma Nyíregyház/Miskolc/Debrecen a Facebook oldal részére privát üzenetben visszaigazolást küldeni.

A visszaigazoló üzenetnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 1. a Játékos személyi igazolványában feltüntetett neve,
 2. e-mail címe,
 3. telefonszáma.

A Játékos felel a megadott adatainak valóságáért, és egyben hozzájárul azok Játékszabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Szervező a Játkos által a visszaigazoló e-mailben vagy privát Facebook üzenetben megküldött adatokat tekinti valós adatnak.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül, a Nyeremény átvételére való jogosultság megszűnik, és Szervező az 5. pont szerint kisorsolt, soron következő tartaléknyertest értesíti a Nyeremény átvételének lehetőségéről.

A Nyeremény a Szervezővel előre egyeztetett időpontban személyesen kerül átadásra. A Nyeremény átvételére az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 30 napon belül, a Szervező és a nyertes Játékos által egyeztetett időpontban kerül sor. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít és az át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

A Nyeremény átvételét a nyertes Játékosnak vagy tartaléknyertesnek a Szervező által biztosított átvételi elismervényen kell igazolnia.

 1. Adók és közterhek

A Nyereménnyel kapcsolatban a nyertes Játékost esetlegesen terhelő adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja.

A Játékban való részvétellel vagy nyeremények átvételével összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl. az átvétel helyszínére utazás) a Játékos viseli.

 1. Adatvédelem

A Játékos a regisztrációval (helyes válasz hozzászólásban való elküldésével) hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a természetes személyazonosító adatait, valamint e-mail címét, Facebook profilján elérhetővé tett adatait, valamint egyéb kapcsolattartási adatait a Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, feldolgozza.

A Játékos, mint adatkezeléssel és adatfeldolgozással érintett a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Játékos a hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy az Infotv. 20. § szerinti adatvédelmi tájékoztatást, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a jelen játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak szerint.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az érintett hozzájárulásán alapul.

 

Az adatkezelés célja, időtartama:

A Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a sorsoláson nyertes Játékos, illetve szükség esetén a tartaléknyertes Játékosok személyes adatait a Szervező a nyertes Játékossal való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából, továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli, legfeljebb az ezen adó-, járulék- és egyéb közterhekre vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig, valamint az érinttett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelési cél megszűnése, avagy az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén az adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az adatkezelő

Az adatkezelő a CSL Plasma Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 2. em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-193476).

 

A személyes adatok megismerhetősége

A Szervező a Játékos személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik személyeknek nem továbbítja.

Érintett jogosult az adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérni és kapni, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, felvilágosítást kérni, illetőleg az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszát előterjeszteni, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásbeli nyilatkozattal visszavonni.

Abban az esetben, amennyiben az adatalany az adatkezeléshez a hozzájárulását megadta, úgy adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében és a fentebb írt rendelkezések megtartása mellett használja, tartja nyilván az adatalany adatait.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

A Játékosok az alábbi e-mail címen kérhetnek tájékoztatást:
nyiregyhaza@cslplasma.com/ miskolc@cslplasma.com / debrecen@cslplasma.com

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatai törlése, vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező döntése szerint a Nyeremény átadására nyilvánosan kerüljön sor, mely átadási eseményről készült fénykép és/vagy videofelvételeket és Játékos nevét a Szervező jogosult honlapján, Facebook, illetve Instagram oldalán közzétenni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye szerinti törvényszék) fordulhat.

 

 1. Információk a játékról

A Játékról részletes információk a Szervező Facebook oldalán és a www. plazmadonor.hu weboldalon érhetők el.

 1. Vegyes rendelkezések

A Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A jelen Játékszabályzat előzetes értesítés nélkül történő módosításának, felfüggesztésének és visszavonásának jogát a Szervező fenntartja. A Játék részletes leírása és a jelen Játékszabályzat elérhető a Szervező Facebook oldalán és a www. plazmadonor.hu weboldalon. Az esetleges módosításokról a Játékosok szintén ezen az oldalon értesülhetnek.

A Játékban történő részvételt visszavonó nyilatkozatot a Játékban részt vevő Játékosok a nyiregyhaza/debrecen/miskolc@cslplasma.com email címen tehetnek.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően felelősséggel tartozik a Játékszabályzat megsértésével a Szervezőnek – akár a nyeremény átvételét követően is – okozott károkért.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék teljesítésével kapcsolatos bárminemű polgári jogi felelőssége kizárt, kivéve a Ptk. 6:152. § és 6:526. § rendelkezéseire, kizárólag a szándékosan, továbbá az emberi életet, testi épséget, valamint egészséget megkárosító szerződésszegésért és károkozásért való felelősség eseteit.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos esetleges szavatossági vagy jótállási igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A Szervező kijelenti, hogy a Facebook a nyereményjátékot nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Budapest, 2018. április 23.

CSL Plasma Kft.

Szervező