„Nyerő nyár a szülinapos CSL Plasmával!” Promóciós szabályzat

„Nyerő nyár a szülinapos CSL Plasmával!”
Promóciós szabályzat

2020. július 24‐től szeptember 12‐ig

1. Szervező és lebonyolító:
CSL Plasma Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 7. 2. emelet; Adószám: 24992914241; Cégjegyzékszám:
01 09 193476; e-mail cím: iroda@cslplasma.com, telefonszám: 06-1-244-8217 továbbiakban:
Szervező).
A CSL Plasma Promóciót szervez, melynek kezdete 2020. július 24. napja 08:00 óra és vége 2020.
szeptember 12. 20:00 óra. (továbbiakban: Promóciós időszak).
A Promóció elnevezése: „Nyerő nyár a szülinapos CSL Plasmával!” (a továbbiakban: Promóció).
A Promóció lebonyolításában részt vesz a Marketing Store Kft. (6725 Szeged, Hópárduc u. 22. földszint
3.; Adószám: 14933295-2-06; Cégjegyzékszám: 06-09-014562; e-mail cím: info@marketingstore.hu
továbbiakban: Lebonyolító).
A Szervező a Promóciót bármikor indoklás és előzetes értesítés nélkül módosíthatja, felfüggesztheti,
vagy visszavonhatja.

2. Résztvevők
2.1 A Promócióban részt vehet minden magyar állampolgárságú, 18. életévét betöltött,
cselekvőképes, természetes személy, aki
– Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és
– a Szervező regisztrált vérplazma donora, aki az elmúlt fél évben legalább 1 donáción részt vett
és aktív státuszban van, és
– a Promóciós időszakban regisztrál a CSL Plasma centrumok valamelyikében a „Nyerő nyár a
szülinapos CSL Plasmával!” Promócióba, és
– a Promóciós időszakban a CSL Plasma Kft. bármely plazmacentrumában donorként – az adott
donációtól független – a CSL Plasma Kft. elégedettségi vagy igényfelmérési kutatásaiban részt
vesz, és
– megfelel a jelen szabályzatban foglalt összes részvételi feltételnek és elfogadja azokat.
(továbbiakban: Résztvevő).
2.2 A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező és Lebonyolító tulajdonosai, vezető
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezek közeli hozzátartozói.

3. Részvételi feltételek
3.1 A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a CSL Plasma Kft. regisztrált, aktív
donora, és a regisztrációs lap kitöltésével jelentkezik a Promócióra, továbbá a Promóció lebonyolítása
során együttműködik a Szervezővel és Lebonyolítóval.
3.2 A Promócióban történő önkéntes részvétel további feltétele, hogy a Résztvevő a CSL Plasma
Kft. promóciókra és pontgyűjtő programra vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában megjelölt
„promóciós célú adatkezelés” és „donorszervezés” céljából történő adatkezeléshez hozzájárulását
adja, és azt a Promóció időtartama alatt fenntartsa, azt ne vonja vissza. Amennyiben ezen
hozzájárulását a Résztvevő visszavonja, a Promócióból automatikusan, külön értesítés nélkül kizárásra
kerül.
3.3 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promócióból egyoldalúan kizárja azokat a
Résztvevőket, akik bármilyen módon veszélyeztetik a Szervező egészségügyi tevékenységét, Promóció
tisztességes lebonyolítását, illetve jelen Szabályzatban részletezett feltételeket nem teljesítik vagy azok
elfogadását visszavonják, vagy adatkezelési hozzájárulásukat a Promóció időtartama alatt részben vagy
egészben visszavonják vagy adataik zárolását kérik, vagy jogszabályba ütköző módon vesznek részt a
Promócióban. A kizárásról a Szervező és Lebonyolító mérlegelési jogkörében egyoldalúan jogosult
dönteni a Résztvevő meghallgatása vagy külön értesítése nélkül.

4. A Promóció menete
4.1 A Promóció weboldalán vagy a Szervező által működtetett plazmacentrumok valamelyikében
személyesen vagy telefonon történő időpont egyeztetés során a Résztvevő megadja az
időpontfoglaláshoz szükséges adatait (teljes neve, e-mail címe, telefonszáma).
4.2 A fenti feltételeket teljesítő Résztvevők az alábbi lépéseket követve vehetnek részt a
Promócióban:
– A Résztvevő a Promóciós időszakban a CSL Plasma által működtetett plazmacentrumban a
regisztrációs lap kitöltésével jelentkezik a Promócióra (az alábbi adatok megadása szükséges:
név, telefonszám, e-mail cím, lakcím)
– Ezt követően a Résztvevő a CSL Plasma által működtetett plazmacentrumban (a Promóciós
időszak első donációjakor) megkapja a gyűjtőkártyát, amin a pecséteket gyűjtheti.
– A Résztvevő a Promóciós Időszakban legfeljebb 6 alkalommal hiánytalanul kitölti és beviszi a
CSL Plasma miskolci, nyíregyházi, illetve debreceni központjába az adott donációtól független
elégedettségi vagy igényfelmérési kutatásokhoz kapcsolódó nyomtatványokat, illetve magával
viszi ezekre az alkalmakra a gyűjtőkártyát is.
– Minden leadott nyomtatvány/kérdőív után kap a kártyájára egy pecsétet.
– A garantált nyeremények megszerzéséhez 2,4 és 6 pecsétet kell összegyűjteni a kártyán.
– Amennyiben a Résztvevő mind a 6 pecsétet összegyűjti, úgy egy sorsoláson is részt vesz.
4.3 A Résztvevő a Promóciós időszakban a pecsétgyűjtő kártyáján lévő pecsétek száma alapján lehet
nyertes a következők szerint:
– A 2., 4. és 6. pecsét után az 5.1. pontban részletezett garantált nyereményekre jogosult.
– A 6. pecsétet is összegyűjtő Résztvevők között az 5.2. pontban részletezett nyeremény kerül
kisorsolásra.
4.4 A Résztvevő a fenti feltételek teljesülése esetén a nyeremény átvételét átadás-átvételi
jegyzőkönyvben aláírásával igazolja, melyben rögzítésre kerülnek az alábbi adatok:
Résztvevő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, személyi igazolvány száma, nyeremény tárgya.

5. Promóciós ajándék
A részvételi feltételeknek megfelelő Résztvevő az alábbi ajándékra (a továbbiakban: Promóciós
ajándék) válhat jogosulttá. A Szervező fenntartja magának a jogot, azonban kötelezettséget nem vállal
arra, hogy amennyiben bármilyen okból az ajándékot nem tudja biztosítani (ideértve, de nem
kizárólagosan a rendezvény elmaradása, belépőjegyek értékesítésének felfüggesztése, belépőjegyek
beszerzésében tapasztalt adminisztratív vagy technikai hiba miatt), lehetőséget biztosítson a
Résztvevőnek, hogy másik ajándékot válasszon.
A Résztvevő a Promóciós ajándék átvételét átvételi elismervényen aláírásával igazolja.
5.1. Garantált nyeremények
A nyereményre a fentiek alapján jogosulttá váló Résztvevő a következőket kaphatja:
Egy Résztvevő összesen 3 db garantált ajándékra jogosult:
2. pecsét megszerzése esetén: 1 db strandlabda
4. pecsét megszerzése esetén: 1 db 2D Cinema City mozijegy
6. pecsét megszerzés esetén választható: 1 db Campus ELEVEN 2020 napijegy vagy 1 db CANYON
CNS-CBTSP2 bluetooth hangszóró
5.2. Sorsolás
Azon Résztvevők között, akik mind a 6 pecsétet összegyűjtötték kisorsolásra kerül 1 db Huawei Y5
kártyafüggetlen okostelefon.
A Campus ELEVEN 2020 további információ a szervező honlapján, a https://www.campusfesztival.hu/
oldalon található.

6. Sorsolás
6.1 Sorsolás módja
A Sorsolás 3 tagú Sorsolási Bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvén alapulva, gépi módszerrel
történik. A Sorsolás során alkalmazott program megnevezése: www.random.org
A Sorsolást megelőzően a Promóció ideje alatt 6 pecséttel ellátott kártyát leadott Résztvevők nevei, email címei és lakcímei egy sorszámozott listába kerülnek. Minden sorszám mellé a Résztvevők neveit,
e-mail címeit és lakcímeit rendeljük hozzá. A gépi program segítségével legenerálunk egy sorszámot,
ez a sorszám jelöli a táblázatban a nyertes nevét.
A Sorsolás során 1 fő Nyertes, valamint 1 fő Pótnyertes kisorsolására kerül sor. A Pótnyertesek
kisorsolása szintén a fenti módszerrel történik. Amennyiben egy Pótnyertes kisorsolása során ismét
egy Nyertes kerül kisorsolásra, a Pótnyertes sorsolását meg kell ismételni.
A Sorsolási Bizottság tagjai a Lebonyolító munkavállalóiból kerülnek kiválasztásra. A Sorsolási Bizottság
tagjai a Sorsolás bonyolítása során Jegyzőkönyvet készítenek, majd azt aláírásukkal hitelesítik.
6.2 Sorsolás helyszíne és időpontjai
Sorsolás helyszíne: a Lebonyolító nevezett telephelye: 6722 Szeged, Gogol utca 9., I.em. 2.
Sorsolás tervezett időpontja 2020. szeptember 15. 15:00 óra.

7. Felelősségkorlátozás
A Szervezőt és Lebonyolítót nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy
pontatlansága miatt felmerülő károkért, függetlenül attól, hogy az a Résztvevők, a Promócióval
kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszközben vagy programban, vagy a jelentkezési adatok
feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel.
A Szervező és Lebonyolító nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek
vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi
vagy technikai hibáiért vagy késedelméért.
A Szervezők és Lebonyolítók nem vállalnak felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért,
késedelméért, eltulajdonításáért, hiányosságáért, továbbá bármilyen az eseményen (Campus ELEVEN
2020) bekövetkezett sérülésért, káresemények bekövetkezéséért.
A Szervező és a Lebonyolító kizárja a felelősségét azért, ha a rendezvény elmarad, vagy az 5.1 pont
szerinti jegy birtokában a Résztvevőt a rendezvény szervezői a rendezvényre a saját részvételi
feltételeik alapján (vagy akár azok megszegésével) nem engedik be, vagy a részvételt a Résztvevő
számára más módon nem teszik lehetővé vagy azt korlátozzák. A Szervező és a Lebonyolító az elveszett,
megrongálódott vagy megsemmisült utalvány cseréjére, pótlására vagy más helyettesítő ajándék
biztosítására nem köteles.
Ha a Promóció a Szervezők kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a
Szervezők által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Promóció
adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervezők
fenntartják a jogot, hogy saját belátásuk szerint töröljék, lezárják, módosítsák vagy felfüggesszék a
Promóciót.
A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy saját belátásuk szerint kizárjanak a Promócióból
bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós‐ és adatkezelési szabályzatban foglaltakat vagy
bármely módon veszélyezteti a Szervező tevékenységét és működését.
A Résztvevő köteles együttműködni a Szervezővel és Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a
Promóciós ajándék átadására a megfelelő időben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a Résztvevő nem tesz eleget vagy a szükséges adatokat nem adja meg, hibásan vagy
hiányosan adja meg és így a Promóciós ajándék időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért
a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Promóciós ajándékok átvételének
lehetőségét a következők szerint biztosítja a CSL Plasma Kft. centrumaiban:
– garantált nyeremények esetén, a Résztvevő tudomására hozatalától számítva maximum 15
munkanap
– sorsolt nyeremény esetén, a Résztvevő tudomására hozatalától számítva maximum 15
munkanap

8. Adózás
A Promóciós ajándékok esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. A Résztvevő köteles minden
esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt
megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

Budapest, 2020. július 24.

CSL Plasma Kft.